IKANALM

Идеята

IKANALM е инструментален комплекс за управление жизнения цикъл на софтуерни системи, разработен от белгийската софтуерена компания IKAN, като част от неговата разработка беше аутсорсвана при нас. Той обхваща управлението на целия жизнен цикъл на софтуерните системи и включва среда за колективна разработка на софтуерни приложения (source control and teamwork environment), средства за тяхното изграждане и разполагане (build and deploy) на база на взаимните им връзки (dependences), като предоставя възможност за съвременно управление и контрол на версиите и изданията (version control and release management). Предназначен е за високотехнологични компании, които управляват сложна среда за софтуерна разработка, поддръжка и експлоатация (development, test, and production environments). Когато настъпи момента IKANALM да бъде интегриран с развойната среда на SAP, IKAN DEVELOPMENT NV ни възложи отговорната задача да проектираме и реализираме интеграцията.

Решението

SAP екипът на CSDC изпълни поставената задача – от проектиране на архитектурата до конкретната реализация – точно в предвидения едногодишен срок и на 13 април 2011 интеграцията на IKANALM със средата на SAP бе успешно сертифицирана от централата на SAP AG във Walldorf, Германия. IKANALM е собственост на и се разпространява от IKAN DEVELOPMENT NV. CSDC е ангажирана с неговата поддръжка и развитие.

Референцията на IKAN DEVELOPMENT NV за успешната реализация може да прочетете:
Референцията на IKAN DEVELOPMENT NV за изграждането на демонстрационен център за IKANALM: