PIM

Идеята

Във всеки производствен процес възникват извънредни събития, отклонения от технологичния процес, аварии и други непредвидени неблагоприятни ситуации. Своевременното и точно информиране на отговорните фактори в производството е решаващо за запазване качеството на продукцията, намаляване на технологичния брак, спазване на сроковете и минимизиране на производствените загуби. Едно съвременно решение на проблема задължително трябва да осигурява гъвкав достъп през Интернет на отговорните участници в процеса.

Решението

PIM (Production Issue Manager) е настроеваема WEB-базирана система за управление на събития в производствения процес. Участниците в производствения процес, които са потребители на системата, могат да имат активна и/или пасивна роля. Активните потребители инициират съобщения или дават становища за коригиращи действия, а пасивните получават тази информация. Потребители могат да бъдат и външни за фирмата лица, отговорни за поддръжката на машини и съоръжения, отстраняване на повреди и доставка на резервни части. Натрупаната информация за регистрираните събития в производствения процес се обработва статистически от системата, която информира ръководството с цел подобряване на цялостния процес. Системата е внедрена и успешно се използва в производственото предприятие Херти АД – Шумен. С помощта на нейните потребители тя непрекъснато се усъвършенства и развива. Херти АД е наш референтен клиент, който е готов да приеме представители на компании, имащи интерес към системата.

Клиенти:

logo
Презентация: