Идеята:

Смисълът на думата „документ” се промени съществено. Наред с „класическите” хартиени документи, понятието обхваща компютърни файлове в множество различни формати, включително авторизирани с електронен подпис, електронни писма, графики, снимки, звук и видео. Бизнесът се нуждае от мощни средства за управление и архивиране на документи в електронна форма (Document Management System, DMS).
Българските малки и средни предприятия се нуждаят от професионални CRM (Customer Relationship Management) решения от среден клас, предоставящи бизнес процеси за обслужване на търговската им дейност, без това да натоварва значително техните разходи и да изисква продължително внедряване и обучение. Ако решението позволява цифровизация на наличния хартиен архив от документи и обхваща управлението на всевъзможните съществуващи цифрови такива, то това би бил точен отговор на очакванията им.
Решаването на тези проблеми беше цел при разработването на DiAS. Продуктът е разработка на нашия белгийски партньор Computers and Communications N.V., в която сме участвали. Той е широко разпространен в Белгия и Холандия, а вече има внедрявания и у нас. CSDC е изключителен представител за България и Балканския полуостров

Решението:

По своята същност DiAS е реализация на подход за управление на всички аспекти на документооборота и неговото влияние върху бизнес процесите в една организация. В основата на системата е модулът DMS, като тя предлага още три: CRM, управление на процеси (Workflow) и проекти (Dossiers).
DiAS е модерното решение, от което се нуждаете. То предлага пълна DMS функционалност за всякакъв вид документи и комуникации: както сканиране на хартиени документи, оптично разпознаване на съдържанието им (OCR) за различни езици и съхраняването им в стандартни цифрови формати като PDF, така и съхраняване и управление на всякакви цифрови формати (MS Word, MS Excel, PDF, txt, xml, audio/video, dwg, електронна поща, телефонни разговори и др.). Системата интегрира DMS функционалността с пълноценно CRM решение, както и управление на процеси и проекти. Поддържа и електронен подпис.
DiAS е оптималното решение по критерий „цена/производителност”. То предоставя пълна функционалност при бърза възвръщаемост на инвестицията.
DiAS има интуитивен графичен потребителски интерфейс, много близък до този на MS Office, което го прави лесен за възприемане, усвояване и ежедневна работа.
DiAS е разработен с наше участие, което гарантира качествено обслужване и поддръжка.

Потребители в България: Билла България ЕООД Програм консултинг ООД
Потребители в чужбина: виж списъка
Презентация: тук
Видео демонстрация: тук


Идеята:

Съвременните решения за автоматизация на бизнес процеси изискват достъп както от стандартни, стационарни или мобилни, работни места (десктоп или лаптоп компютри), така и от множество мобилни устройства (таблети, смартфони).
В основата на всяко такова решение стоят в голяма степен стандартизирани служебни функции – регистриране и администриране на потребители, задаване нива и права на достъп, както и осигуряване на сигурността – реализирани от специализиран административен модул.
Този модул се надгражда със специфична бизнес функционалност, отговаряща на конкретните бизнес процеси и съответните изисквания на клиентите.

Решението:

CSDC предоставя WEB решение за автоматизация на бизнес процеси, в основата на които стои разработеният административен модул, достъпен от всякакви компютърни и мобилни устройства, управлявани от различни ОС.
Поради големия интерес именно към използването на мобилни устройства, както и големите възможности, които предоставя за организация на дистрибуция и търговия на дребно, нарекохме решението MoRe (Mobile Retailer).
Настройваемите софтуерни компоненти на MoRe позволяват бързото изграждане на системи за автоматизиране на различни бизнес процеси, специфични за потребителя (customized business solutions).


Потребители: С използване на споменатите софтуерни модули бе изградена специализирана информационна система за нуждите на Билла България ЕООД.
Идеята:

Интернет, системите за управление на съдържанието (content management) и пакетите за обработка на графично съдържание позволяват създаването на софтуерни системи за подготовка на печатни материали с отдалечен достъп, както от независими потребители, така и от корпоративни клиенти.
В идеалния случай тези системи предлагат на потребителите си и богат набор от материали в електнен формат (digital assets), предоставяйки им възможност бързо и леко да подготвят изключително висококачествени материали за печат.

Решението:

CSDC е проектирала, разработила и реализирала Интернет-базираното приложение "Print for you", което позволява на печатниците, както и на техните клиенти, независимо от местоположението им, да генерират задачи за отпечатване и да поръчват тяхното изпълнение, чрез лесно достъпен, с богати възможности и гъвкав, независим от използвания браузър Интернет интерфейс. Освен базирания на технология AJAX интерфейс, има и мощно приложение с богата база данни от цифрови компонентии, като основната им цел е производството на висококачествени цифрови продукти, готови за отпечатване на широк кръг от печатарско оборудване, от аналогови печатарски машини до изключително мощните Xerox iGen3. Това решение е достъпно на клиентите 24 часа дневно и 7 дни в седмицата.
Потребителите имат множество роли, включително на администратори. Всеки регистриран потребител има собствен профил, на база предоставените му ресурси. Потребителят може да проверява и добавя свои собствени шаблони, да преглежда резултатите в реално време, да подготвя висококачествени печатни материали, включително многоезикови, със снимки, икони, баркодове и цени, готови за печат, както и да поръчва отпечатването им. Генерират се печатни листове с оптимизация на разположението, поддържат се исторически данни и възможност за повторни поръчки.

Потребители: Продуктът е използван от големи печатници в ЕС.


Идеята:

Във всеки производствен процес възникват извънредни събития, отклонения от технологичния процес, аварии и други непредвидени неблагоприятни ситуации. Своевременното и точно информиране на отговорните фактори в производството е решаващо за запазване качеството на продукцията, намаляване на технологичния брак, спазване на сроковете и минимизиране на производствените загуби.
Едно съвременно решение на проблема задължително трябва да осигурява гъвкав достъп през Интернет на отговорните участници в процеса.

Решението:

PIM (Production Issue Manager) е настроеваема WEB-базирана система за управление на събития в производствения процес.
Участниците в производствения процес, които са потребители на системата, могат да имат активна и/или пасивна роля. Активните потребители инициират съобщения или дават становища за коригиращи действия, а пасивните получават тази информация. Потребители могат да бъдат и външни за фирмата лица, отговорни за поддръжката на машини и съоръжения, отстраняване на повреди и доставка на резервни части.
Натрупаната информация за регистрираните събития в производствения процес се обработва статистически от системата, която информира ръководството с цел подобряване на цялостния процес.
Системата е внедрена и успешно се използва в производственото предприятие Херти АД – Шумен. С помощта на нейните потребители тя непрекъснато се усъвършенства и развива. Херти АД е наш референтен клиент, който е готов да приеме представители на компании, имащи интерес към системата.


Потребители: Херти АД – Шумен.
Презентация: тук.


Идеята:

IKANALM е инструментален комплекс за управление жизнения цикъл на софтуерни системи, разработен от белгийската софтуерена компания IKAN, като част от неговата разработка беше аутсорсвана при нас. Той обхваща управлението на целия жизнен цикъл на софтуерните системи и включва среда за колективна разработка на софтуерни приложения (source control and teamwork environment), средства за тяхното изграждане и разполагане (build and deploy) на база на взаимните им връзки (dependences), като предоставя възможност за съвременно управление и контрол на версиите и изданията (version control and release management). Предназначен е за високотехнологични компании, които управляват сложна среда за софтуерна разработка, поддръжка и експлоатация (development, test, and production environments).
Когато настъпи момента IKANALM да бъде интегриран с развойната среда на SAP, IKAN DEVELOPMENT NV ни възложи отговорната задача да проектираме и реализираме интеграцията.

Решението:

SAP екипът на CSDC изпълни поставената задача – от проектиране на архитектурата до конкретната реализация – точно в предвидения едногодишен срок и на 13 април 2011 интеграцията на IKANALM със средата на SAP бе успешно сертифицирана от централата на SAP AG във Walldorf, Германия (виж сертификата).
Референцията на IKAN DEVELOPMENT NV за успешната реализация може да прочетете тук (виж референцията).
Референцията на IKAN DEVELOPMENT NV за изграждането на демонстрационен център за IKANALM може да прочетете тук (виж референцията).


IKANALM е собственост на и се разпространява от IKAN DEVELOPMENT NV. CSDC е ангажирана с неговата поддръжка и развитие.